Sản Phẩm

Đèn pha xe tải H4 24 100/90W Đèn pha xe tải H4 24 100/90W
Mã sp : H4-84242
Loại sp : Đèn xe tải
Hãng sx : Tiger-Sino-Korea

CHI TIẾT

Volt

24V

Công suất

100/90W

Kiểu

H4

Đuôi đèn

P43t

Chất lượng

E-Mark tiêu chuẩn châu âu

Phạm vi ứng dụng

- Đèn pha xe tải,đèn thay thế trực tiếp không cần thay nguồn điện trong xe .

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Bóng đèn cao cấp thương hiệu Tiger - bạn hoàn toàn tin cậy

TIGER Lamp -Your Trusted Brand

TIGER 韓國風格-德國品質汽車燈泡 -值得您完全信賴

Quá trình thay thế:

1, Phải đảm bảo xe được tắt ít nhất nửa giờ

2, mở mui xe, rút bóng đèn ra khỏi ổ cắm điện

3. Tháo nặp chụp nhựa chống thấm nước của bóng đèn 

4.  Lấy bóng đèn từ choá đèn xe 

5.  Lấy bóng đèn TIGER mới, cẩn thận đừng chạm vào phần vỏ kính bằng tay, để ngăn chặn các vết bẩn để lại gây thiệt hại cho bóng đèn

6, Gắn bóng đèn mới cố định bóng đèn bên trong choá đèn

7. Đậy nắp chụp nhựa chống thấm nước trở lại 

8, Cắm nguồn điện bóng đèn lên và đóng mui xe lại

Lưu ý: Không nên dùng tay chạm vào phần thuỷ tinh bóng đèn khi lắp, trong tay có dầu tay, chạm vào thuỷ tinh sẽ gây ra tình trạng nóng không đồng đều phát sinh bóng đèn bị cháy dễ dàng.

Hãy có thói quen sử dụng tốt, đừng mở tắt đèn quá thường xuyên, nhất là chưa mở động cơ máy đã bật đèn lên là thói quen không được khuyến khích, tuổi thọ bóng đèn thường được kiểm soát trong bàn tay của chính mình!

교체방법 :

1 차를보장하기위해적어도시간을해제

2, 후드를열고램프는전원콘센트에서전원플러그를빼지

3. 방수플라스틱덮개전구를제거

4. 반사기에서전구를제거

5. 얼룩, 손상전구를방지하기위해손으로조심건드리지않도록, 유리부분을새로운필립스전구를제거

6, 내부의새로운고정반사판전구

7. 방수플라스틱커버를교체

8 램프전원공급플러그, 후드를닫습니다

: 장착, 전구유리의손을터치기름을손으로하지마십시오, 유리전구는쉽게연소발생하는불균일가열상황의원인이됩니다했다.

만큼사용의관리지점으로, 정기적으로하지스트로브는, 특히엔진이 1조명에열려매우좋은습관입니다, 자신의손의제어에일반적으로램프수명!

Replacement process:

1, to ensure car is turned off at least half an hour

2, open the hood, the lamp is unplugged from the power outlet

3. Remove the bulb behind the waterproof plastic cover

4. Remove the bulb from the reflector

5. Remove the new Tiger bulbs, careful not to touch the glass shell part by hand, to prevent the stain, damage bulbs

6, the new fixed reflector bulb inside

7. Replace the waterproof plastic cover

8, the lamp power supply plug, close the hood

Note: Do not touch the bulb glass hand when fitted, hand has a hand oil, hit the glass will cause uneven heating situation arising bulbs burn easily.

As long as the care point of use, not regular strobes, especially the engine did not open on the first but lighting is openned , it is not very good habit, a lamp life generally in control of their own hands!

更換過程:

1、保證汽車熄火至少半個小時

2、打開引擎蓋,將燈泡從電源插座中拔下

3、拿掉燈泡背後的防水塑料蓋

4、將燈泡從反射罩中取出

5、取出新的飛利浦燈泡,註意切勿用手觸及玻璃殼部分,以防留有汙漬,損傷燈泡

6、將新的燈泡固定在反射罩內

7、重新蓋上防水塑料蓋

8、將燈泡電源插上,蓋上引擎蓋

注意:裝時不要用手碰到燈泡的玻璃管,手有手油,碰到玻璃管會造成受熱不均勻而產生容易燒燈泡的情況。

只要愛惜點用,不要經常性頻閃燈,特別是沒開發動機就先亮燈是很不好的習慣,一燈泡的壽命一般都在自己的手裏控制著!

Bình luận

Tags: Đèn pha tiêu chuẩn
/ Đèn pha tiêu chuẩn / đèn pha